2O'Riordain, Sean P. Antiquities of the Irish Countryside. London: Methuen, 1971.